Biografía

Joan Manuel Trayter

Catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Girona

“El Derecho es un límite al poder y la garantía que, frente a este, tienen los ciudadanos”

Joan Manuel Trayter, va néixer a Barcelona el 21 de gener de 1962.

El seu pare (de Figueres) i la seva mare (basca, d’Éibar) li varen inculcar des de petit el valor del treball i el sentit de la justícia. Els dos eren professors i per això porta la docència en els seus gens.

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, on obtingué el premi extraordinari de llicenciatura del Curs 1985-86, essent Degà el Professor Jordi Soler Tura. Va completar els seus estudis de Dret Europeu a la Universitat francesa de Nancy (Centre Europeu Universitari) i a Florència (Institut Universitari Europeu). L’any 1993, va obtenir, amb la màxima qualificació acadèmica, el doctorat a la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral “El regimen disciplinario de los funcionarios públicos”, a la que, fonamentalment, va intentar juridificar el món de les sancions al personal que desenvolupa la seva feina a les Administracions Públiques.

Per concurs-oposició, va accedir a la plaça de professor de Dret Administratiu a la mateixa Universitat de Barcelona, amb el treball “El control dels reglaments il·legals”; desenvolupant, durant més de deu anys, docència en aquesta Facultat, fins a obtenir la Càtedra de Dret Administratiu a la Universitat de Girona, l’any 2003.

Des d’aleshores, imparteix classes a la Universitat de Girona, on ha impulsat, juntament amb la pròpia Universitat i la Diputació de Girona, la creació del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques, del qual n’es director. En el referit Centre, es desenvolupen activitats d’investigació, de docència i d’assessorament a les Administracions Públiques en qualsevol matèria relacionada amb el Dret Públic. El fruït d’aquesta tasca investigadora ha estat la concessió del màxim mèrit en l’àmbit investigador, consistent en el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya de la condició de grup de recerca consolidat (SGR) en Dret Urbanístic; així com la concessió, per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de diversos projectes d’investigació, essent el darrer: “Urbanismo sostenible y cambio climático”.

Tota aquesta experiència docent i investigadora ha intentat plasmar-la, al llarg dels anys, en diversos llibres i articles doctrinals, centrats en diverses matèries com l’urbanisme, el dret ambiental, el dret sancionador i les garanties dels ciutadans davant les Administracions Públiques. Entre aquestes obres, Joan Manuel Trayter vol destacar la importància del llibre “Derecho Urbanístico de Cataluña”, de la que recentment se n’ha publicat la cinquena edició; i de l’obra “Derecho Administrativo. Parte General”, manual de referència a diverses Facultats de Dret.

Addicionalment, h simultaniejat l’activitat universitària amb diversos càrrecs institucionals, entre els que destacaria ser membre de la Comissió Jurídica Assessora i vocal de la Junta Electoral Central, càrrecs que ostenta a l’actualitat. Així mateix, amb anterioritat també va ésser President del Jurat d’Expropiació Forçosa de Catalunya, Vicepresident del Tribunal Català de l’Esport i màxim responsable de l’Assessoria Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

A través d’aquest espai, vol compartir la seva particular visió del Dret administratiu en el moment actual i les principals qüestions que aquest suscita, donant a conèixer els treballs científics elaborats durant aquests anys, la seva activitat docent així com les línies d’investigació en les que treballa en l’actualitat.

 

Joan Manuel Trayter

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona

“El Derecho es un límite al poder y la garantía que, frente a este, tienen los ciudadanos”

Joan Manuel Trayter, nació en Barcelona el 21 de enero de 1962.

Su padre (de Figueras) y su madre (vasca, de Éibar), le inculcaron desde pequeño el valor del trabajo y el sentido de la justica. Los dos eran profesores y por ello la docencia la lleva en los genes.

Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura del Curso 1985-1986, siendo Decano el Profesor Jordi Soler Tura. Completó sus estudios de Derecho Europeo en la Universidad francesa de Nancy (Centro Europeo Universitario) y en Florencia (Instituto Universitario Europeo). En 1993, obtuvo, con la máxima calificación académica, el doctorado en la Universidad de Barcelona con la tesis doctoral “El régimen disciplinario de los funcionarios públicos”, donde fundamentalmente intentó juridificar el mundo de las sanciones al personal que desempeña su trabajo en las Administraciones Públicas.

Por concurso-oposición, accedió a la plaza de profesor de Derecho Administrativo en la misma Universidad de Barcelona, con el trabajo: “El control de los reglamentos ilegales”; desarrollando durante más de diez años docencia en esta Facultad, hasta obtener la Cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona, en el año 2003.

Desde entonces, imparte clases en la Universidad de Girona, donde ha impulsado, junto con la propia Universidad y la Diputación de Girona, la creación del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques, del cual es director. En el mismo, se desarrollan actividades de investigación, de docencia y de asesoramiento a las Administraciones Públicas, en cualquier materia relacionada con el Derecho Público. El fruto de esta actividad investigadora ha sido la concesión del máximo mérito en el ámbito investigador, consistente en el reconocimiento por parte de la Generalitat de Catalunya de la condición de grupo de investigación consolidado (SGR) en Derecho Urbanístico; así como la concesión por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de diversos proyectos de investigación, siendo el último de ellos: “Urbanismo sostenible y cambio climático”.

Toda esta experiencia docente e investigadora ha intentado plasmarla, a lo largo de los años, en diversos libros y artículos doctrinales, centrados en diversas materias como el urbanismo, el derecho ambiental, el derecho sancionador y las garantías de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas. Entre estas obras, quiere destacar la importancia de la obra Derecho Urbanístico de Cataluña, de la que recientemente se ha publicado su quinta edición; y del libro Derecho Administrativo. Parte General, manual de referencia en diversas Facultades de Derecho.

Adicionalmente, ha simultaneado la actividad universitaria con diversos cargos institucionales, entre los que destacaría ser miembro de la Comissió Jurídica Assessora y vocal de la Junta Electoral Central, cargos que ostenta en la actualidad. Asimismo, con anterioridad, fue también Presidente del Jurado de Expropiación Forzosa de Cataluña, Vicepresidente del Tribunal Català de l’Esport y máximo responsable de la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

A través de este espacio, JM Trayter quiere compartir su particular visión del Derecho administrativo en la actualidad y las principales cuestiones que éste suscita, dando a conocer los trabajos científicos elaborados durante estos años, su actividad docente así como las líneas de investigación en las que trabaja en la actualidad.

LogoJMT-01