Dret Administratiu I: Casos pràctics

Dret administratiu I. Casos pràctics i materials docents

 

Autores: 
Belén Noguera de la Muela, 
Vicenç Aguado i Culodà, 
M. Mercedes Cuyás Palazón, 
Joan Manuel Trayter
Páginas: 324
Editorial: Atelier Libros Jurídicos
Colección: Manuales Universitarios
Año: 2011

Dret administratiu I:

Casos practics

i materials docents

(adaptats a l’espai europeu d’educació superior)

Coordinadors:

Joan Manuel Trayter jiménez

Catedràtic de Dret Administratiu. Universitat de Girona.

Belén Noguera de la Muela

Professora titular de Dret Administratiu. Universitat de Barcelona.

Vicenç Aguado i Cudolà

Professor titular de Dret Administratiu. Universitat de Barcelona.

M. Mercedes Cuyás Palazón

Professora associada de Dret Administratiu. Universitat de Girona.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS GENERALS

L’anomenat procés de Bolonya o adaptació dels ensenyaments universitaris a l’espai europeu d ‘educació superior (EEES) representa una oportunitat en la millora de la qualitat del procés d’ensenyament universitari. Aquest procés inverteix la concepció tradicional, que gira entorn de la classe magistral, per un procés d’ensenyament i aprenentatge en el qual la mesura que cal tenir en compte és el temps que dedica l’estudiant a adquirir les competències necessàries i assolir els objectius previstos en cada ensenyament i en cada assignatura. Això obliga a un esforç de mesurar i avaluar els estudiants no exclusivament a través de proves i exàmens finals, sinó també a través de diverses activitats que es realitzen i es debaten a classe o en grups al llarg del curs acadèmic.

Fruit de l’experiència docent i d’elaboració de materials docents dels coordinadors i autors sorgeix aquest llibre, amb la fin alitat d’ésser una eina útil que permeti al professorat i a l’alumnat disposar de tot un ventall d’activitats que poden realitzar al llarg del curs. També aquest llibre és un instrument útil per a les persones que preparin oposicions als diversos cossos i escales de les administracions públiques. El dret administratiu és omnipresent en els temaris d ‘oposicions i per aquest motiu considerem que aquest llibre pot servir tant per a una millor comprensió d ‘aquesta matèria com també per preparar exercicis similars que es realitzen en aquestes proves selectives.

Aquest llibre s’estructura en set blocs temàtics que es corresponen als temes introductoris del dret administratiu, a les fonts del dret, l’organització administrativa, la posició jurídica de l’Administració, el procediment administratiu, el control jurisdiccional i la responsabilitat patrimonial. Cadascun d ‘aquests blocs està encapçalat per una guia docent on s’expliciten els objectius i les competències a assolir, es realitza una introducció als conceptes essencials i es dóna una orientació bibliogràfica, legislativa i jurisprudencial. Aquest llibre no pretén substituir els manuals tradicionals sinó que esdevé un complement necessari per a un millor aprofitament d’aquests en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Tot seguit de les guies docents es pot trobar una proposta de diverses activitats que es poden realitzar al llarg del curs. Aquestes activitats poden ser casos pràctics, en els quals es planteja una situació hipotètica o real a través de la qual es realitzen un seguit de preguntes per aprofundir i debatre.

Els coordinadors