Justicia Esportiva – Resolucions del Tribunal Català de l`Esport

Justicia esportiva
Autor: G. Geis, J.M. Trayter
Páginas: 322
Editorial: Cedecs
Idioma: Catalán

 

Justicia Esportiva – Resolucions del Tribunal Català de l`Esport (2000-2001)

G. Geis, J.M. Trayter

Pròleg

Veu la llum per tercera vegada el llibre «Justícia Esportiva. Resolucions del Tribunal Català de l’Esport».

Aquesta obra té una finalitat divulgadora perquè únicament pretén donar a conèixer les resolucions del màxim òrgan jurisdiccional en matèria de dret esportiu.

Amb l’elaboració d’aquesta publicació, els autors pretenem que l’ampli sector de persones que es relacionen amb l’esport (federacions, clubs, esportistes i simples espectadors) puguin saber quina és la interpretació que, de l’extensa normativa esportiva, està realitzant el Tribunal Català de l’Esport.

En aquesta línia, hem d’agrair el suport que any darrere any ens proporciona la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

No podem, tampoc, oblidar les valuoses tasques de suport en la confecció d’aquesta edició de la lletrada Mercè Lubian Valdés, així com de la sra. Carme Farre Vilanova, infatigable treballadora i autèntica ànima del Tribunal Català de l’Esport des del seu origen, així com de la sra. Àngels Bugatell, secretària del Tribunal.

Els coordinadors:

  • J.M. Trayter
  • G.Geis

Sumari

PRÒLEG

  • ÍNDEX SISTEMÀTIC DE LES RESOLUCIONS.
  • ÍNDEX ALFABÈTIC PER MATÈRIES.
  • ÍNDEX PER FEDERACIONS.
  • RESOLUCIONS.

Índex sistemàtic de les resolucions

RESOLUCIONS ANY 2000

Fitxa núm. 1. Resolució 1/00 i 2/00 de 29 de febrer de 2000

IMPUGNAClÓ DEL PROCEDIMENT ELECTORAL. PRESENTACIÓ D’UNA CANDIDATURA: REQUISITS. JUNTA ELECTORAL: FUNCIONS I COMPETENCIES.

Fitxa núm. 2. Resolució 5/00 de 15 de febrer de 2000

INFRACCIÓ DEL PRINCIPI D’AUDIÈNCIA. CONTINUACIÓ D’UN PARTIT SUSPÈS PER L’ÀRBITRE EN IGUALTAT DE CONDICIONS. PRINCIPI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS EN ELSEU ÀMBIT NATURAL: EL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 3. Resolució 12/00 de 14 de març de 2000

INCOMPAREIXENÇA D’UN CLUB A LA DISPUTA DE PARTIT.CAUSA DE JUSTIFICAClÓ DE LA INCOMPAREIXENÇA: NO S’ESTIMA. APLICACIÓ DEL PRINCIPI A FAVOR DE LA RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES EN EL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 4. Resolució 13/00 de 6 març de 2000

COMPETÈNCIA DEL TCE. APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE LA LLEI MÉS FAVORABLE. TIPIFICACIÓ DE LA CONDUCTA DENUNCIADA COM A FALTA MOLT GREU: INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PRESIDENT. SANCIÓ D’INHABILITACIÓ.

Fitxa núm. 5. Resolució 14/00 de 12 d’abril de 2000

COMPETÈNCIA DEL TCE. FORÇA MAJOR: COM A CAUSA D’INASSISTÈNCIA AL PARTIT. DETERMINACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DEL PAGAMENT DE LES DESPESES ARBITRALS, DIETES O INDEMNITZACIONS PER DESPLAÇAMENT.

Fitxa núm. 6. Resolució 15/00 de 28 de març de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. FACULTAT DISCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS SOBRE LA CONTINUACIÓ D’UN PARTIT SUSPÈS. PRINCIPI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS EN EL SEU ÀMBIT NATURAL: EL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 7. Resolució 16/00 de 15 de febrer de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. FACULTAT DISCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS SOBRE LA CONTINUACIÓ D’UN PARTIT SUSPÈS. PRINCIPI DE RESOLUCiÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS EN EL SEU ÀMBIT NATURAL: EL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 8. Resolució 23/00 de 12 d’abril de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. FACULTAT DISCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS SOBRE LA CONTINUACIÓ D’UN PARTIT SUSPÈS. PRINCIPI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS EN EL SEU ÀMBIT NATURAL: EL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 9. Resolució 24/00 de 16 de maig de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. SANCIÓ DE SUSPENSIÓ PER SET PARTITS A UN JUGADOR: PER AGRESSIÓ A UN JUGADOR I PER INSULTS I INJÚRIES A L’ÀRBITRE. APORTACIÓ D’UNA PROVA ÀUDIOVISUAL.

Fitxa núm. 10. Resolució 25/00 de 2 de maig de 2000

SUSPENSIÓ DEL PARTIT. AGRESSIÓ A L’ÀRBITRE PER PART D’UN JUGADOR. CONDICIONS PER DONAR UN PARTIT PER ACABAT.

Fitxa núm. 11. Resolució 26/00 de 2 de maig de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. APORTACIÓ D’UN INFORME POLICIAL COM A PROVA. INCIDENTS DE PÚBLIC. EXCEPCIÓ AL PRINCIPI DE RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES ESPORTIUS EN EL TERRENY DE JOC. REVISIÓ DE LA SANCIÓ IMPOSADA A UN JUGADOR.

Fitxa núm. 12. Resolució 28/00 de 30 de maig de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. APORTACIÓ D’UNA PROVA ÀUDIO-VISUAL: NO S’ESTIMA. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR HA D’ESTAR PRESIDIT PEL PRINCIPI CONTRADICCIÓ I PER L’APORTACIÓ DE PROVES ADMESES EN DRET.

Fitxa núm. 13. Resolució 29/00 de 30 de maig de 2000

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE CERTESA. NEGACiÓ DE L’AGRESSIÓ PER PART DEL JUGADOR. INCOMPAREIXENÇA A LA CITACIÓ PER RATIFICAR UNA PROVA DOCUMENTAL: NO ES DESVIRTUA LA PRESUMPCIÓ.

Fitxa núm. 14. Resolució 34100 de 11 de juliol de 2000

IMPUGNACIÓ DEL PROCEDIMENT ELECTORAL PER PART D’UN CANDIDAD. NUL· LITAT D’UN PROCEDIMENT: REQUISITS.

Fitxa núm. 15. Resolució 35/00 de 13 de juny de 2000

ALINEACIÓ INDEGUDA: CONCEPTE I CONSEQÜÈNCIES. PÈRDUA DE LA CATEGORIA D’ORIGEN .

Fitxa núm. 16. Resolució 72/00 de 6 de febrer de 2000

IMPOSIBILITAT DE JUGAR EL PARTIT A CAUSA DEL RETARD D’UN DELS EQUIPS. PRINCIPI DE RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES ESPORTIUS EN EL TERRENY DE JOC. DISCUSSIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DEL PARTIR.

Fitxa núm. 17. Resolució 39/00 de 5 de setembre de 2000

ACTE NUL DE PLE DRET: CONSEQÜÈNCIES. PRECLUSIÓ DEL TERMINI ESTABLERT EN UNA NOTIFICACIÓ EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR: EXCEPCIONS .

Fitxa núm. 18. Resolució 44/00 de 11 de juliol de 2000

NUL· LITAT DE LES SANCIONS: IREGULARITATS EN EL PROCEDlMENT.

PRINCIPI DE PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA. PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT. CADUCITAT DE L’ ACCIÓ.

Fitxa núm. 19. Resolució 49/00 de 5 de setembre de 2000

SUSPENSIÓ DEL PARTIT. FORÇA MAJOR. MODlFICACIÓ DEL DIA I HORA DEL PARTIT: REQUISITS .

Fitxa núm. 20. Resolució 60/00 de 17 d’octubre de 2000

REDUCCIÓ DE LA SANCIÓ: S’ESTIMA. AGRESSIÓ A L’ÀRBITRE: INFRACCIÓ MOLT GREU. MANCA DE TIPICITAT DE L’ACCIÓ OBJECTE D`ENJUDICIAMENT: NO S’ESTIMA. AL·LEGACIÓ DE LEGÍTIMA DEFENSA: NO S’ESTIMA. APLICACIÓ PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT.

RESOLUCIONS ANY 2001

Fitxa núm. 21. Resolució l/0l de 6 de febrer de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE LEGALITAT. FACULTAT DISCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS SOBRE LA CONTINUACIÓ D’UN PARTIT SUSPÈS EN EL MATEIX CAMP I A PORTA TANCADA. QUALIFICACIÓ DELS INCIDENTS DE PÚBLIC COM A LLEUS.

Fitxa núm. 22. Resolució 2/01 de 20 de febrer de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT PER LA MANCA DE PROVA. LA RECEPCIÓ NO lMMEDlATA DE L’ANNEX DE L’ACTA ARBITRAL COM A MOTIU D’ INFENSIÓ. SANCIÓ DELS INCIDENTS DE PÚBLIC QUALIFICATS DE GREUS. AGRESSIÓ A L’ÀRBITRE DEL PARTIT.

Fitxa núm. 23. Resolució 3/01 de 6 de març de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. FACULTAT DlSCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS SOBRE LA REPRESA D’UN PARTIT SUSPÈS. PRINCIPI DE RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES ESPORTIUS EN EL TERRENY DE JOC INVASIÓ DEL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 24. Resolució 4101 de 6 de març de 2001

INCOMPAREIXENÇA INJUSTlFlCADA D’UN EQUIP AL PARTIT. SANCIÓ: PÈRDUA DEL PARTIT I DE TRES PUNTS EN LA CLASSIFICACIÓ. LLIBERTAT D’ESTABLIR L’HORARI D’ INICI DELS PARTITS I ELS SEUS LÍMITS.

Fitxa núm. 25. Resolució 5/01 de 6 de març de 2001

SUSPENSIÓ D’UN PARTIT: POTESTAT DE L’ÀRBITRE. INSULTS I AMENACES A L’ÀRBITRE. FACULTAT DlSCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS SOBRE LA REPRESA D’UN PARTIT. OPCIÓ CONTINUISTA DEL JOC PER ADEQUACIÓ ALS PRINCIPIS D’EQUITAT, PRACTICITAT I EQUITAT.

Fitxa núm. 26. Resolució 6/01 de 6 de març de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT. APORTACIÓ D’UN TESTIMONI QUALIFICAT. SUSPENSIÓ DEL PARTIT PER INVASIÓ DE CAMP. PRINCIPI «IN DUBIO PRO LUDO».

Fitxa núm. 27. Resolució 7/01 de 6 de març de 2001

SUSPENSIÓ DEL PARTIT. SANCIÓ DE SUSPENSIÓ A UN JUGADOR: PROHIBICIÓ D’ALIENAR-SE VÀLIDAMENT EN EL PARTIT OFICIAL SEGÜENT. PRESUMPTA ALIENACIÓ INDEGUDA: NO S’ESTlMA. ADOPCIÓ D’UNA MESURA CAUTELAR: REQUISITS.

Fitxa núm. 28. Resolució 8/01 de 27 de març de 2001

PRESUMPTA ALIENACIÓ INDEGUDA: NO S’ESTIMA. REQUISITS PER A LA VALIDESA DE L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA PROVISIONAL.

Fitxa núm. 29. Resolució 9/01 de 27 de març de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE CERTESA «IURIS TANTUM». AGRESSIONS A L’ÀRBITRE. INCIDENTS GREUS DE PÚBLIC VALORACIÓ COM A PROVA DOCUMENTAL D’UN VIDEO. PROHIBICIÓ DE LA REFORMATIO IN PEIUS.

Fitxa núm. 30. Resolució lO/Ol de 24 d’abril de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE CERTESA. QUALITAT RELLEVANT DE CONSTITUIR UN MITJÀ DOCUMENTAL NECESSARI. AGRESSIÓ A L’ÀRBITRE. REDUCCIÓ DE LA SANCIÓ IMPOSADA A UN JUGADOR. PRESUMPTA CONFUSSIÓ DE JUGADORS EN L’ ACTA ARBITRAL.

Fitxa núm. 31. Resolució 11/01 de 24 d’abril de 2001

INFRACCIÓ GREU DE LA LLEI DE L’ESPORT. INSULTS I PRESUMPTES AMENACES A LA JUTGESSA CAP. SANCIÓ DE SUSPENSIÓ PEL TERMINI DE DOS MESOS AL RECURRENT: IMPOSICIÓ EN EL GRAU MÍNIM.

Fitxa núm. 32. Resolució 12/01 de 8 de maig de 2001

SANCIÓ IMPOSADA AL JUGADOR PER INSULTS I AGRESSIONS A L’ÀRBITRE. AL· LEGACIÓ D’INDEFENSIÓ DEL JUGADOR PEL DESCONEIXEMENT DEL CONTlNGUT DE L’ACTA ARBITRAL.

Fitxa núm. 33. Resolució 13/01 de 8 de maig de 2001

RECURS PER LA NO ADMISSIÓ A TRÀMIT D’UN RECURS. ADMISSiÓ A TRÀMIT: REQUISITS. NUL· LITAT DE PLE DRET O ANUL·LABILlTAT DE LES SANCIONS IMPOSADES: NO S’ESTIMA. CAPACITAT DEL DIRECTOR DE LA CURSA PER IMPOSAR SANCIONS ECONÒMIQUES.

Fitxa núm. 34. Resolució 14/01 de 22 de maig de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE VERACITAT «IURIS TANTUM». PRINCIPI DE CÀRREGA DE LA PROVA PER PART DEL RECURRENT. SUSPENSIÓ DEL PARTIT PER INCIDENTS ENTRE ELS JUGADORS I ELS AFFlCIONATS D`AMBÓS EQUIPS.

Fitxa núm. 35. Resolució IS/Ol de 22 de maig de 2001

ANUL·LABILITAT DE LA RESOLUCIÓ: S’ESTlMA. DOCTRINA DELS ACTES PROPIS. PRINCIPI DE SEGURETAT JURÍDICA. PRINCIPI IN DUBIO PRO REO. PRINCIPI ALLEGANS PROPIAM TURPITUDINATEM NON POTEST. SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS RECURRENTS.

Fitxa núm. 36. Resolució 16/01 de 22 de maig de 2001

ACTA ARBITRAL: PRESUMPCIÓ DE CERTESA. INSULTS I AMENACES A L`ÀRBITRE. FACULTAT DISCRECIONAL DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS SOBRE LA CONTINUACIÓ D’UN PARTIT SUSPÉS. PRINCIPI IN DUBIO PRO LUDO: RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES ESPORTlUS EN EL SEU MEDI NATURAL: EL TERRENY DE JOC.

Fitxa núm. 37. Resolució 18/01 de 19 de juny de 2001

INCOMPAREIXENÇA INJUSTIFICADA AL PARTIT. AL·LEGACIÓ D’UN MOTIU PERSONAL: NO S’ESTIMA. QUALIFICACIÓ DE LA CONDUCTA COM A INFRACCIÓ MOLT GREU. SANCIÓ: PÈRDUA DEL PARTIT I D’UN PUNT A LA CLASSIFICACIÓ GENERAL.

Fitxa núm. 38. Resolució 19/01 de 3 de juliol de 2001

ATORGAMENT PER PART DEL CLUB DE LA BAIXA DEL JUGADOR, A CANVI DE L`ABONAMENT PER PART DEL JUGADOR D’UNA QUANTITAT DE DINERS. AL· LEGACIÓ DEL CLUB QUE LA QUANTITAT REBUDA CORRESPON A UNA SANCIÓ DISCIPLINÀRIA.